Zásady ochrany osobných údajov

V ArborTech berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Naším cieľom je chrániť súkromie údajov, ktoré nám poskytujete, a dodržiavať aktuálne predpisy o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom 3/2018 z 5. decembra o ochrane osobných údajov a záruke digitálnych práv, ktorým sa transponuje nariadenie (EÚ) 2016/679, vás informujeme o nasledujúcich informáciách o našich zásadách ochrany súkromia a údajov:

Kto je prevádzkovateľom spracovania vašich údajov?

Organizáciou zodpovednou za vaše údaje je Biotechnické centrum Naklo. Toto je vzdelávacie centrum v meste Naklo v Slovinsku.

Adresa

Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovinsko, EÚ

Telefón

+386 4 277 21 00

Aký je účel narábania?

 • Reagovať na žiadosti, sťažnosti a incidenty prenesené prostredníctvom našich kontaktných kanálov začlenených na webovej stránke.
 • Aby sme porozumeli správaniu navigátora v rámci webu s cieľom odhaliť možné počítačové útoky na náš web.
 • Dodržiavať zákonné povinnosti, ktoré sa na nás priamo vzťahujú a regulovať našu činnosť.
 • Dodržiavať zákonné povinnosti, ktoré sa na nás priamo vzťahujú a regulovať našu činnosť.
 • Odosielanie newsletterov týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ktoré tvoria činnosť zodpovednej osoby alebo noviniek súvisiacich s jej činnosťou.

Aký je právny základ úpravy?

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6.1 a) Nariadenia, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6.1 f) Nariadenia.

Údaje, ktoré od vás požadujeme, sú adekvátne, relevantné a nevyhnutne potrebné a v žiadnom prípade nie ste povinný nám ich poskytnúť, no ich neposkytnutie môže mať vplyv na účel služby alebo nemožnosť jej poskytnutia.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje budú uchovávané po dobu potrebnú na riadne poskytovanie ponúkanej služby, ako aj na splnenie povinností, ktoré z toho môžu vyplynúť a prípadnej inej zákonnej požiadavky.

Ktorí príjemcovia dostanú vaše údaje?

Počas spracovania vašich údajov môže Biotechnické centrum Naklo zdieľať vaše údaje s:

On Projects Advising SL, ako poskytovateľom služieb správy a údržby webu.

Aké sú moje práva?

 • Právo na prístup: právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ako aj právo na prístup k týmto údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov.
 • Právo na vymazanie.
 • Právo na obmedzenie spracovania.
 • Právo na prenosnosť údajov.
 • Právo namietať: právo namietať proti spracúvaniu údajov.

Prevádzkovateľ si zachováva právo obmedziť práva uvedené v článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené na ochranu najmä základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením.

Kde môžem podať sťažnosť?

Ak sa ktorákoľvek strana domnieva, že s jej údajmi sa nezaobchádza správne, môže zaslať sťažnosť na nasledujúci email; info@bc-naklo.si

Dotknutá osoba vyhlasuje, že všetky tieto informácie získala.