ARBORTECH

Arboristika ako základná technika riadenia mestských zelených plôch

Projekt ArborTech umožňuje pracovníkom získať základné vedomosti a základné zručnosti o:

vhodné obrábanie pôdy a zavlažovanie

použitie vhodných podpôr pre stromy

správna identifikácia chorôb a škodcov

správne prerezávanie bez zbytočného fyzického poškodenia

správne techniky výsadby a údržby

znalosť druhov drevín a ich vlastností

správne odstránenie inváznych druhov rastlín, ktoré inhibujú rast stromov

výsadba stromov v správnej hĺbke výsadby a vo vhodnej štruktúre pôdy s drenážou

O
projekte

Cieľom projektu ArborTech je zabezpečiť profesionálny prístup k identifikovaným potrebám mestskej zelene prostredníctvom vhodného programu odborného vzdelávania a prípravy, ktorý ponúka základné arboristické znalosti, zručnosti a kompetencie študentom, učiteľom a osobám poskytujúcim služby údržby zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.

Projekt poskytuje profesionálny prístup k požiadavkám správnej údržby mestskej zelenej infraštruktúry prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy študentov – „Arboristika pre záhradkárov“ v kombinácii s vytvorením virtuálnej vzdelávacej platformy dendrologického laboratória. Podpora arboristiky v mestských oblastiach je mimoriadne dôležitá.

Projektové
výsledky

1. Národné a súhrnné správy o stave OVP pre arboristov
2. Dendrologické laboratórium - fyzické a virtuálne
3.Učebný plán „Arboristika pre záhradkárov“ – zmiešaný program odborného vzdelávania a prípravy pre študentov
4.Arboristika pre záhradkárov: Obsah zmiešaného vzdelávacieho programu a súvisiace školiace materiály
5.Arboristika pre záhradkárov: Vzdelávacia platforma pre zmiešané vzdelávanie
6.Arboristika pre záhradkárov: Usmernenie pre zamestnávateľov na začlenenie ľudí s ľahkým postihnutím do arboristiky

Partneri

Biotechnické centrum Naklo

Biotechnické centrum Naklo (BCNaklo) je uznávané ako kvalitná vzdelávacia, výskumná a vývojová inštitúcia, ktorá sa venuje starostlivosti o prírodu, produkciu a spracovanie zdravej výživy a manažmentu krajiny v spolupráci s podnikateľským sektorom. BC Naklo je centrom strednej školy, Odbornej vysokej školy s výskumnou jednotkou a medzipodnikovým vzdelávacím centrom.

Gospodarska škola Čakovec

Gospodarska škola je stredná odborná škola. Škola má viac ako 370 žiakov vo veku 15-18 rokov, rozdelených do 25 tried, a približne 80 zamestnancov, z toho 70 učiteľov, ktorí zastrešujú mnohé programy, predovšetkým z oblasti poľnohospodárstva, dopravy, osobných služieb a textilu.

Stredna odborna skola Pruske

Stredná odborná škola v Pruskom je súčasťou prírodnej a krajinnej oblasti, ktorej patrí dominantný anglický park a Podhradský potok. Park je vonkajšou súčasťou areálu školy, poskytuje dostatok zelene a priestoru nielen na praktické vyučovanie, ale aj na oddych našich žiakov a verejnosti.

On Projects

On Projects Advising SL je poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na projektový manažment európskych grantov a ponúka školenia o programoch a projektoch európskeho financovania. On Projects podporuje spoločnosti, organizácie a všetky druhy inštitúcií, verejných aj súkromných, v procese získavania a spravovania grantov.

Arboretum Volčji Potok

Arborétum Volčji Potok je najnavštevovanejším záhradníckym zariadením v Slovinsku. Arborétum Volčji Potok ročne navštívi okolo 300 000 návštevníkov. Je to pamiatka prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá sa nachádza len 24 km jazdy od centra Ľubľany.